Kasa Mała

logo320tekst1

5. Raporty

5.1. [21] Raport Dobowy

Raport dobowy jest najważniejszym raportem, jaki każdy użytkownik zobowiązany jest wykonać codziennie po zakończeniu sprzedaży jako zerujący. Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. Wydruk ten należy starannie przechowywać – służy jako rozliczenie podatków z Urzędem Skarbowym.

Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:

Po wejściu do funkcji [21] R.Dobowy i zatwierdzeniu klawiszem kasa wyświetli komunikat: Czy drukować raport dobowy? Klawiszem można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty: Data 18-04-2008 jest poprawna?

Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistą, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem i raport dobowy zostanie wykonany (pojawi się komunikat: Proszę czekać… i nastąpi wydruk raportu. Wprzypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistą, należy wycofać się z funkcji raportu dobowego klawiszem i niezwłocznie wezwać serwis!!! W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, po wejściu do funkcji raportu dobowego pojawi się komunikat: Brak sprzedaży! Drukować raport? Zatwierdzenie tego spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami.
Kasa może przypominać o potrzebie wykonania raportu dobowego jeśli poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego. Aby przypominanie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu [453] System, opcja 11 – Kontrola raportu dobowego.

5.2. [22] Stan kasy

W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbiciem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych. Po wybraniu funkcji [22] Stan Kasy i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość wyboru z listy Rodzaju raportu:

1.Niezerujący
2.Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem – nastąpi wydruk raportu

5.3. [23] Raporty obrotów

W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

1) Obrotów Kasjerów
2) Obrotów Towarów
3) Obrotów Opakowań
4) Obrotów Działów Towarowych
5) Obrotów Godzinowych

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następnych rozdziałach

5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów

W raporcie kasjera drukowane są dla danego kasjera wartości sprzedaży z rozbiciem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych oraz datą i godziną rozpoczęcia (załogowania) i zakończenia (wylogowania) zmiany. Po wybraniu funkcji [231] Raport Obrotów Kasjerów i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

1. Bieżący kasjer – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera
2. Z listy – raporty dla wybranego kasjera z listy
3. Wszyscy kasjerzy – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący.

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania.
Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu klawiszami i zatwierdzić – nastąpi wydruk raportu.

5.5. [232] Raport Obrotów Towarów

Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.
Po wybraniu funkcji [232] Raport Obrotów Towarów i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. Wszystkie Towary – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać Zakres raportu:
Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem – następuje wydruk raportu.

3. W danym dziale – można zadeklarować, z jakiego działu towary maja być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomoca klawiszy można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomoca klawiszy można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport. Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane SA wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem jednego z wyżej opisanych kryteriów
należy z dostępnej listy Tryb raportu :

1. Niezerujący
2. Zerujący.

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu i zatwierdzić klawiszem – nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: Brak sprzedaży.

5.6. [233] Raport Obrotów Opakowań

Na raporcie obrotów opakowań drukowane są nazwy i kody opakowań oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży oraz przyjęć.
Po wybraniu funkcji [233] Raport Obrotów Opakowań i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – Zakresu raportu, dla których opakowań raport ma być wykonany:

1. Wszystkie – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.

2. Zakres kodów
– pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać Zakres raportu: Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początkowego dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 200) i zatwierdzić klawiszem .

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy Tryb raportu :

1. Niezerujący
2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu klawiszami i zatwierdzić klawiszem – nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: Brak sprzedaży.

5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych

Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.
Po wybraniu funkcji [234] Raport Obrotów Działów i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – Zakresu raportu , dla których opakowań raport ma być wykonany:

1. Wszystkie – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane towary od ostatniego raportu.

2. Zakres działów – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać Zakres raportu : wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest numer i nazwa działu), od którego raport ma być rozpoczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać z dostępnej listy dział, na którym wydruk raportu ma być zakończony i zatwierdzić klawiszem.

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy Tryb raportu :

1. Niezerujący
2. Zerujący.

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu klawiszami i zatwierdzić klawiszem – nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: Brak sprzedaży.

5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiciem na poszczególne godziny, drukowane są informacje ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach ni wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

Po wejściu do [235] Raport Obrotów Godzinowych klawiszem wyświetlone zostanie okno dialogu:

Za dzień i do wyboru:

1. Aktualny,
2. Poprzedni.

Po wybraniu (za pomocą klawiszy ) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania.

Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu i zatwierdzić klawiszem – nastąpi wydruk raportu.

5.9. [24] Raporty Dobowe Inne

W tym Menu mamy do wyboru możliwość wybrania do wydruku niefiskalnych raportów dobowych:

1) Raport dobowy niezerujący
2) Ostatni raport dobowy

5.10. [241] Raport Dobowy Niezerujący

Raport ten jest niefiskalnym wydrukiem poglądowym przyszłego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [241] Dobowy Niezerujący i zatwierdzić klawiszem – raport zostanie automatycznie wydrukowany. Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

5.11. [242] Ostatni Raport Dobowy

Raport ten jest niefiskalną kopią ostatniego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego. Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [242] Ostatni Dobowy i zatwierdzić klawiszem – raport zostanie automatycznie wydrukowany. Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

5.12. [25] Raporty Okresowe

Raporty okresowe są odczytami raportów dobowych z pamięci fiskalnej. W raportach okresowych rozróżniamy 3 typy raportów:

1) Raport Miesięczny – z zakresu jednego zakończonego miesiąca
2) Raport Okresowy – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
3) Raport Rozliczeniowy – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego

5.13. [251] Raport Miesięczny

Funkcja [251] Raport Miesięczny drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. Wykonanie raportu jest możliwe tylko za zakończony miesiąc.

Po wybraniu tego typu raportu klawiszem należy określić miesiąc i rok, za jaki raport ma być wydrukowany. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi). Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem . Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony) to pokaże się komunikat: Błąd zakresu raportu. Jeśli w wybranym miesiącu nie bylo wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: Brak danych w tym zakresie.

Raport miesięczny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).

5.14. [252] Raport Okresowy

Funkcja [252] Raport Okresowy drukuje raport za podany zakres. Zakres można podać jako numery raportow dobowych zapisane w pamięci fiskalnej lub jako daty (początkową i końcową). Raport można wykonać jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie raportow z podanego zakresu). Po wybraniu tego typu raportu klawiszem należy wybrać z listy Raport:

1. Wg dat
2. Wg nr

Właściwe kryterium wybieramy klawiszem , przechodzimy do dialogu Zakres raportu Od: nalezy wpisać numer/datę początkową dla raportu okresowego. Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Datę podajemy w formacie DD-MM-RRRR (taki format jest podawany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty pomiędzy cyframi można się poruszac kursorem za pomocą klawiszy . Wpisany własciwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem. Następnie identyczny sposób należy wpisać numer/datę końcową dla wykonywanego raportu. Wpisany numer/datę nalezy zatwierdzić klawiszem .

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj Wydruku raportu:

1. Pełny - wybranie tego typu wyduku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej.
Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr)
2. Podsumowanie – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania raportów dobowych z wybranego zakresu.
Raport wykonany jest jako podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, tylko część cyfrowa numeru unikatowego).

5.15. [253] Raport Rozliczeniowy

Funkcja [253] Raport Rozliczeniowy drukuje raport podobny do raportu okresowego opisanego w poprzednim rozdziale, ale ma on inny tytuł („Raport Rozliczeniowy Fiskalny”) i można go wykonać dopiero po zamknięciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu raportu jest identyczna jak dla raportu okresowego.

5.16. [26] Raporty Danych

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są takze dostępne w menu [3] Baza danych i [4] Ustawienia przy kazdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu łatwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotyczących ustawionych na kasie danych.

5.17. [261] Raport Dane Towarów

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [319] Drukuj Dane Towarów.

5.18. [2611] Raport Towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Po wybraniu funkcji [2611] Raport Towary i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. Wszystkie Towary – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

2. Zakres kodów – pozwala na wybor zakresu towarów, dla ktorych ma byś sporządzony raport. Po wybraniuu tego kryterium klawiszem należy podać Zakres raportu: Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem .

3. W danym dziale – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomocą klawiszy można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomocą klawiszy można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport. Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem jednego z wyżej opisanych kryteriów nalezy wybrać z dostępnej listy Rodzaj wydruku:

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów
2. Cennik – Nazwa, stawka PTU, kod i cena
3. Towary i VAT – Nazwa, stawka PTU i kod
4. Zmiany cen – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.19. [2612] Raport Opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Po wybraniu funkcji [2612] Raport Opakowania i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. Wszystkie opakowania – wydrukowanie wszystkich towarów, które były przedawane do ostatniego raportu.

2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać Zakres raportu: Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwiedzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem .

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy Rodzaj wydruku:

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów
2. Cennik – Nazwa, kod i cena
3. Zmiana cen – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, kórych ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.20 [2613] Raport Tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Po wybraniu funkcji [2613] Tandemy i zatwiedzeniu klawiszem . Do wyboru mamy kryteria:

1. Wszystkie Towary – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.

2. Zakres kodów – pozwala na wybor zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy. Po wybraniu tego kryterium, klawiszem należy podać Zakres raportu: Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwiedzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem .

3. W danym dziale – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) i opakowań, powiązane w tandemy, mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomocą klawiszy można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportów towarów i opakowań, powiązanych w tandemy w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT) towaru. Po wybraniu tego kryterium klawiszem na wyświetlaczu pokaże się Zakres raportu i za pomocą klawiszy można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport. Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jesli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem jednego z wyżej opisanych krtyteriów, nalzęy z dostępnej listy Rodzaj wydruku:

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów i opakowań
2. Cennik – nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod
3. Towary i VAT – nazwa towaru, stawka PTU i kod, nazwa opakowania, kod
4. Zmiany cen – podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, ktorych ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.21. [262] Raport Działów

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów Towarowych, ktore służą do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.22 [263] Raport Jednostki Miar

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek Miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja [1] Drukuj j. miar w kategorii [4562] Opcje wydruku paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.23. [264] Raport Rabatów

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatow i Narzutow, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.24. [265] Raport Użytkownicy

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te sa opisane w następnych rozdziałach.

5.25. [2651] Raport Lista Użytkowników

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Użytkownikow (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.26. [2652] Raport Role Użytkowników

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról Użytkownikow (kasjerów). Role Użytkowników określają zakres praw dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie użytkownikowi danej roli określamy, jakie ma on prawa dostępu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.27. [266] Raport Ustawień

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawień – danych, parametrów kasy, które możemy zaprogramować w funkcjach kategorii [4] Ustawienia. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.28. [267] Raport Opisow Stałych

Ta funkcja służy do wydrukowania listy wszystkich Opisów Stałych, jakie kasa używa w swoich wydrukach.

5.29. [29] Zestaw Raportów

Funkcja drukowania zestawu raportów, jakie zostały skonfigurowane w opcji [4563] Zestaw Raportów, gdzie podajemy, jakie raporty mają wejść w skład zestawu. Zamiast wykonywać po kolei kilku różnych raportów na koniec dnia, można skonfigurować kasę tak, aby po wywołaniu tej jednej funkcji (skrót [29]) kasa wykonała po kolei wszystkie te raporty.

[29] Zestaw Raportów – zatwierdzenie klawiszem . Kasa pyta: Drukować zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem , lub rezygnacja klawiszem . Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący. Jeśli w zestawie raportów zerujących jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym), nastąpi pytanie o poprawność daty: Data 18-04-2008 jest poprawna? Klawiszem potwierdzamy, klawiszem wycofujemy się z funkcji. Podczas wykonywania zestawu raportów, w którym jest raport fiskalny dobowy, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale 5.1. niniejszej instrukcji.

×

billboard wersja1Gobit800

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh